เรื่องเด่นล่าสุด

อช11002 : ทักษะการประกอบอาชีพ
เป็นรายวิชาระดับประถมศึกษา
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551  
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงศึกษาธิการ

ทักษะการประกอบอาชีพ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการในอาชีพที่ตนเลือกให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งการจัดการประกอบอาชีพจะประสบความสำเร็จได้ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง ทักษะในการเข้าสู่อาชีพ การทำแผนธุรกิจเพื่อการเข้าสู่อาชีพ การจัดการการผลิตหรือการบริการการจัดการการตลาด การขับเคลื่อนสร้างธุรกิจเพื่อเข้าสู่อาชีพ ตลอดจนการจัดทำแผน และโครงการเข้าสู่อาชีพที่เหมาะสมถูกต้อง
หลักสูตรนี้พัฒนาเป็นเอกสารเว็บโดย
กศน.อำเภอเมืองลำปาง

No comments